sončna energija | biomasa | geotermalna | vodna energija | energija vetra | toplotne črpalke | OVE v Sloveniji
energija
zakaj OVE
vrste OVE
financiranje OVE
primeri dobre prakse
aktualno
povezave
kontakt
 

OVE v Sloveniji

Obnovljivi viri energije so pomemben vir primarne energije v Sloveniji, povečevanje njihovega deleža pa je ena od prioritet energetske in okoljske politike države. Ob upoštevanju, da se okoli 70% celotne primarne energije za potrebe Slovenije uvozi, se obnovljive vire energije, poleg njihovih ugodnih socialnih in okoljskih učinkov, šteje tudi kot pomembno nacionalno strateško zalogo energije.

Naša država ima enako dobre ali celo boljše naravne potenciale za rabo obnovljivih virov energije v primerjavi z ostalimi državami EU, saj je pokritost z gozdovi 54%, kar uvršča Slovenijo v evropski vrh. Raba OVE s številnimi prednostmi pred konvencionalnimi energetskimi viri prispeva k zmanjševanju energetske uvozne odvisnosti, povečuje varnost zalog, energetsko učinkovito rabo, omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in prispeva h krepitvi lokalnega podeželskega razvoja regije.

Delež OVE v energetski bilanci Slovenije je v letu 2000 znašal, vključno s hidroenergijo (velike hidroelektrarne), 9,2% vse primarne energije in se povečuje. Največji delež OVE predstavljata energija biomase (les in lesni odpadki) in hidroelektrarne, sledijo pa geotermalna in sončna energija. Z 9,2% deležem obnovljivih virov (od tega zajema biomasa 3,9%) v primarni energetski bilanci je Slovenija na petem mestu, povprečje EU je 5,5%. 
sončna energija | biomasa | geotermalna | vodna energija | energija vetra | toplotne črpalke | OVE v Sloveniji